Tỉ Giá Quy Đổi Trung – Việt

=

3880

Tỉ Giá Quy Đổi Trung – Nhật

=

19

Tỉ Giá Quy Đổi Nhật – Việt

=

220

Tỉ Giá Quy Đổi Trung – Hàn

=

205